AGROENERGIA

 

Dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż:

  • instalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kW i nie większej niż 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który określa zakres przedsięwzięcia,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o łącznej mocy powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, na potrzeby własne wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
  1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest realizacja jednej z inwestycji określonej w pkt. 1)

Adresatami programu są:

  • osoby fizyczne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadzą gospodarstwo rolne,
  • osoby prawne, które są właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych (o powierzchni od 1 do 300 ha) oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

  • Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z tabelą:
moc instalacji (kW) Dofinansowanie w formie dotacji
procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż (zł)
10<kW≤30 do 20% 15 000
30<kW≤50 do 13% 25 000
  • Na budowę instalacji hybrydowej – fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła (sprzężone w jeden układ) – dofinansowanie wyliczane jest zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia. Inwestorzy mogą też liczyć na dodatek w wysokości 10 000 zł.
  • Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
Menu